תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות – "לאוטר" 

כללי

 1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של לאוטר המנוהל על ידי י.א.א ברובר שותפות מוגבלת  (להלן: "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון" ו- "השותפות" בהתאמה) המחזיקים בכרטיס מועדון ו/או הרשומים ככאלה במאגרי המידע של השותפות, בתנאים המפורטים להלן.
 2. ההצטרפות למועדון הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון. מובהר כי ההצטרפות למועדון החברים אינה מוגבלת בזמן. מטרותיו העיקריות של המועדון הן לעדכן את חברי המועדון בפעילויות שונות של השותפות, לשמור עמם על קשר וליידע על הטבות בלעדיות לחבר מועדון ככל שיוצעו כאלה על ידי השותפות מפעם לפעם.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על חברי המועדון אשר הצטרפו באמצעות נציג אנושי באחד מסניפי השותפות הפיזיים ו/או אשר הצטרפו באמצעות אתר האינטרנט של השותפות: lauter.co.il  (להלן "האתר"), ובפרט על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון, כאשר להסרת ספק מובהר כי כל שימוש כאמור, לרבות צבירת ומימוש הזכויות ככל שישנן כאלה, יכול להיעשות אך ורק במסגרת החנויות הפיזיות המשתתפות בו ו/או במסגרת האתר, הכל בהתאם להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין השותפות.
 4. המכירה באתר מהווה פלטפורמה נוספת למכירות מוצרי השותפות ועל כן, יתכנו שינויים והבדלים בין המוצרים המוצגים באתר ומחיריהם ובין המוצרים המוצגים בחנויות הפיזיות ומחיריהם.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין השותפות, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.
 6. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי באתר.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם של  השותפות, תקבע השותפות את קדימות התקנון לפיו תתקבל הכרעה.
 8. אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר, אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 9. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד השותפות למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי תקנון זה לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד השותפות ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
 10. תנאי התקנון המפורטים לעיל ולהלן אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין השותפות.
 11. את זכויות החברת מועדון ככל שיוצעו ניתן יהיה לממש בחנות לאוטר בכיכר גבעון 5, תל אביב ובאתר. (החנויות המפורטות לעיל ייקראו להלן: "חנויות הרשת").
 12. השותפות תהיה רשאית לקבוע בכל עת כי חנויות מסוימות יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, מן הרשימה המפורטת בסעיף 11 לעיל.
 13. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן. השותפות לא תדחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 1. ההצטרפות למועדון לא כרוכה בתשלום ותיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות, מסירתו לשותפות באחת מחנויות הרשת או באתר, ככל שהדבר אפשרי. עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, ירשם המצטרף במאגרי המידע של השותפות כחבר מועדון, ובעת הגעתו לאחת מחנויות השותפות הרלוונטיות בהתאם לסעיף 11 לתקנון זה לעיל, יוכל להציג ולהזדהות באמצעות תעודת זהות או בכל אמצעי אחר שתקבע השותפות וכך יוכל לממש את זכויותיו במועדון.

כל המבצעים וההטבות ככל שאלה יוצעו לחברי המועדון, הינם מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים כל שהם. השותפות תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחה שונים ו/או לקבוע כי למותגים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 1. למען הסר ספק יובהר, כי תקופת החברות במועדון היא ללא הגבלה
 1. חבר המועדון יעדכן את השותפות עם שינוי בפרטיו באמצעות פניה לשירות הלקוחות במספר במייל info@lauter.co.il או באמצעים אחרים עליהם תחליט השותפות, זאת על מנת לאפשר לשותפות להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. השותפות לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

 

 החברות במועדון

 1. החברות במועדון הלקוחות הינה אישית לחבר המועדון ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש על ידי אחר ו/או באמצעות אחר.

 הטבות לחברי המועדון

מבצעים והנחות בלעדיים

 1. חברי המועדון ייהנו מדי פעם מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות מיוחדות, הגעת מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, הזמנות לאירועים והשקות, כל זאת, לפי שיקול  דעתה הבלעדי של השותפות. למען הסר ספק, אין  השותפות מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

החזרת מוצרים-

 בכפוף למדיניות המפורטת בתקנון האתר

מידע שיווקי

 1. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, מסכים חבר המועדון לקבל מהשותפות דברי דואר ו/או הודעות באמצעים אלקטרוניים, לרבות בדוא"ל וב-SMS על הטבות, מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין ומבצעים. ככל שאינו מעוניין כך, בכלל או מסוג מסוים, חבר המועדון מוזמן להודיע לשותפות על כך בכל עת באמצעות פניה לשירות הלקוחות בשותפות בדוא"ל info@lauter.co.il או להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחצן "הסר" בדוא"ל או השבת "הסר" למסרון SMS  / הודעת טקסט.
 1. בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר ו/או שהצטבר אודותיו במהלך חברותו במועדון יישמר במאגר המידע של השותפות וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של השותפות כמפורט בתקנון האתר.
 1. לשותפות מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות חברי המועדון, בין היתר, למטרות ניהול מועדון הלקוחות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות לחברי מועדון הלקוחות, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות המועדון באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, והכל בכפוף להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות של השותפות. מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו על מנת להפוך לחבר במועדון הלקוחות של השותפות.
 1. חבר המועדון מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת מועדון הלקוחות הינו נכון, אמין ומדויק וכי הדבר נעשה בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי השותפות. 

ביטול חברות

 1. השותפות תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את החברות ביחס לכל חבר מועדון בהתאם להוראות הדין ותקנון זה  (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד השותפות), וכן למי שאמצעי התשלום שלו לא כובדו על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיו"ב, ולחברי המועדון שחברותם בוטלה או הושהתה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

     הפסקה /שינוי בפעילות המועדון

 1. השותפות תוכל להודיע על הפסקת / שינוי פעילותו של המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף ובהתאם להוראות הדין ותקנון זה (להלן "ההודעה").

התיישנות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, חבר המועדון מודע ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השותפות, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש במועדון הלקוחות ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

עודכן ביום 12.6.2023